weblogUpdates.ping Taneak Jang, Rejang Land, Tanah Rejang http://rejang-lebong.blogspot.com Taneak Jang, Rejang land, Tanah Rejang: Tambo Kerinci

Tambo Kerinci

·

Disalin oleh Toean Dr. Poerbatjarakan. Edjaan seperti No.188. Doea lembar kertas soedah terlepas daripada boekoe itoe. Roepanja kedoea lembar itoe asalnja satoe lembar sadja. Kertas daloewang itoe diperboeat daripada beberapa lapis daoen jang dipoekoel mendjadi satoe, djadi moengkin djoega kalau daloewang itoe basah, maka lapisnja itoe terpisah lagi. Lembar jang pertama, jaitoe (kalau betoel doegaan saja tadi) halaman no.1 daripada boekoe itoe, soedah terlaloe robek, sedikitpoen tidak terbatja lagi hoeroefnja.


Halaman. 2:
............................................
...çri...ka...satita..........
masa wesaka //
.. ong //..// djyasta masa titi
kresnapaksa //.. // diwasa ...
pdoeka sri maharadja karta.........
çri gandawangça mradanamaga...
... saka....... kartabe..........

Halaman 3:
anoegraha at..sang...kamtta
nrang pda mandalika di boemi koerintji ...
si loendjoer koerintji maka ma...
t prabalang-balangngan disa pra...
di s..idangnga desa hallat...
hallat di desa pradesa ba
nwa sahaja, djangan.............

Halaman 4:
pda dipatinja jang soerang-soerang.......
barang tida... da pda dipati, dwa ta
hil sapaha dandanja // sadang
panghoeloenja bahawoemman tyada
ja manoeroenni, tyada ja rnanoeroenni
pahawoemman, mangada ...kah ka
lahi, didanda satahil sapa

Halaman 5:
ha // djaka balawannan kadwa sama
kadanda kadwa // poenarapi djaka ma
ngannakan djoedi djahi, jang adoe mra...
danda satahil sapaha, jang ba
djoedi kadanda satahil sapaha soe
rang-soerang, gaggah raboet dirampassi ma
lawan mangoenoes karris ....... toe
mbak boenoeh / mati bala ...... ngaka

Halaman 6:
da doesoen noerang doenoengngan ... rati
maling manjamoen dyangkatkan noerang
managih maroesak roemah o
rang maling roesoeh tjangkal b..toepa
banwakan, sanggaboemikan boenoeh
anaknja trenjata pandjing kedalam
saparoe lawan dipati jang doenoengngannja
didanda dwa tahil sapaha // poe

Halaman 7:
narapi djaka orang mamagat pao
tjap woerang dipiraknja olih orang
orang jang mamagat, didanda satahi
l paha //..// poenarapi barang mangoe-
bah soekattan gantang tjoepak ka-
tijan, koendre boengkal pihajoe
didanda satahi sa(pa)ha barang
manoenggoe orang tida tang amat

Halaman 8:
pda panghoeloenja orang jang ditoenggoe
mangadakan rannjah baribin di-
danda satahil sapaha jang
manjoeroeh pwan sama dan-da kaowa, ba-
rang mamagang orangtandangbartah...mahoe-
loekan djoedi djadi saboeng maling, ba-
rang mamagang didanda satahil sa-

Halaman 9:
paha //..// barang orang najik ka
roemah orang tida ja barsarroe barkoe-
wat barsoeloeh, boenoeh sanggaboe-
mikan salah ta olih mamoe-
noehsanggaboemikan oleh dipa-
ti barampat soekoe, saboe soe-
k....xxxxnoeh saboesoek tida

Halaman 10
mamoenoeh //..//maling kambing ma-
ling babi danda sapoeloeh mas, ma-
ling andjing lima mas, andjing ba-
sadja, maling andjing mawoe sapoeloeh
mas, andjing dipati pwan sakya-
n // andjing radja satahil
sapaha // maing hajam sa-

Halaman 11:
haja orang bagi as poelang doewa //
hajam bannwa sikoer poelang tiga //
hajam koetra bagi sikoer poelang lima //
hajam dipati ajam anak
tjoetjoe dipati bagi sikoer poelang toedjoeh //
hajam radja bagi sa poelang dwa
kali toedjoeh // hajam banwa lima

Halaman 12:
koepang, hajam poelang manikal //
hajam poetra tangngah tiga mas //
hajam hanaktjoetjoe dipati ha-
jam dipati lima mas // haja-
m radja sapoeleh mas // barang ma-
ngiwat orang, da dandanja satahi-
l sapaha, orang poelang saroepanja //

Halaman 13:
djaka orang tandang badjalan basadja,
bawa minam makan laloekan // ba-
rang syapa orang mambawa atnja pa-
ndjalak pasoengoehhi hantar tati doe-
soen, pakamitkan olih orang poe-
nja doesoen // maling toewak di datas
di bawah didanda lima mas //

Halaman 14:
maling boeboe, boeboe ditimboenni pa-
di sipanoehnja, djaka tidak tarisi
limamas dandanja // barang mangoebah
panjtjawida, didanda lima tahil
sapaha // barang bahilang orang mata
kardja jang poerwa, sakati lima danda-
nja // .. // barboe // barang syapa ba-

Halaman 15:
rboenji doesa sangkita, danda dwa ta-
hil sapaha // maling tapboe dipi-
koel didjoedjoeng digalas, lima koe-
pang dandanja // djaka dimakan dipaha-
njnja tanamannja tanamkan, saba-
tang di kiri sabatang di kanan dikapi-
t, diganggam sabatang di kiri

Halaman 16:
sabatang di kanan .. dibawa poe-
lang tida doesanja makan taboe itoe
maling birah kaladi hoebi toeba
dipahamba dwa poeloeh dwa lapan hari,
tida handak dipahamba, lima mas
dandanja // maling boenga sirih pinang orang
atawa sasanginja, dwa poeloeh dwa lapan ha-

Halaman 17
ri d(i)pahamba, tida handak dipaha-
mba lima mas dandanja // maling padi sata-
hil sapaha dandanja // maling hoebi
badjoedjoengngan lima koepang, jang tida badjoedjoeng-
ngan lima mas dandanja // maling talloe-
r hajam itik prapati ditoemboe-
ktoedjoeh toemboek lima toemboek orang ma-

Halaman 18:
nangah-i, dwa toemboek toehannja moekanja
dihoesap dangan tahi hajam tida ta-
risi sakyan tangah tiga mas dandanja //
maling isi djarrat, andjing sikoer ja piso
rawoet sahalai dandanja // maling
poeloet isi poeloet langnga satapai-
jan dandanja, tida tarisi tangah tiga

Halaman 19:
mas dandanja // maling kajin, ba-
bat badjeo distar pari roepanja,
sapoeloeh mas dandanja // maling basi
babadjan lima mas dandanja // maling
koeraisani lima mas // maling la-
badja toepang, sapoeloeh mas dandanja, ti-
da tarisi diboenoeh // orang maroe-

Halaman 20:
goel si dandanja // orang maragang dwa ta-
hil sapaha, tida tarisi sakya-
n diboenoeh // maling hampangan
toewak saparah odang sadoelang bijoe-
koe sikoer, babi hoetan sikoer
tida tarisi sakyan sapoeloeh mas
dandanja // maling takalak panjali-

Halaman 21:
n hidjoek lima koepang // panjalin
mano roetan lima mas // panja-
lin hakar sapoeloeh mas // maling a-
ntilingngnan lima mas // maling poeka-
t djala, tangkoel, pasap, tal.a-
j, gitrang. lima mas dandanja, mamba-
kar dangau, babinama dangoe paka-

Halaman 22:
rangan orang, babinasa talla le-
naj panalejjan noerang, ha-
tap dinding lantai rangau, lima mas danda-
nja // poenarapi djaka bahoetang mas
pirak riti rantjoeng kangca tambaga si-
lamanja batiga poehoen // singgan
sapaha hajik mas manikal //
djaka bahoetang barras padi, djawa, dja-

Halaman 23:
goeng handjalai, dwa tahoen katiga dja-
mba barroek, labih dwa tahoen katiga
hingganja manikal // poenarapi
djaka orang mambawa parahoerang, ti-
da disalangnja, hilang patjah binasa,
dwa mas dandanja // djaka ja disallang...
hilang ta ja patjah binasa saraga

Halaman 24:
nja bajir bali, djaka tida silihhi
saroepanja // tida ja ...............
liwat dari djandjang, toewak sata.....
n hajam sikoer kapoelangannja //
bidoek pangajoeh galah, kadjang la-
ntai poelangan, itoe pwan sakya-
raknanja // poenarapi djaka orang

Halaman 25:
toedoeh manoedoeh, tida saksinja, ti-
da tjina tandanja, adoe saboeng, barang
tida handak saboeng djalahkan //
penarapi djaka orang maboek pan-
ning salah langkah salah kata salah ka(?)-
kakappan, mambajir sapat sitja-
ra poerwa // poenarapi djaka orang ba-

Halaman 26:
doesa sangkita hiram tallihnja,
balloem ta(ng?) soeda pda da(pa)ti, dapattan
ta olih djadjanang, kanna danda tamoe(?)-
wan dwa kali sapaha, sapaha
ka dalam, sapaha pda djadjanang
lawan dipati // dipagat olih ma-
ntri moeda di loewar hinggan tangngah tiga

Halaman 27:
mas tida djadjanang dipati baroelih
// djaka baralahhan lima mas samas pa-
roelihan dipati // hinggan sapoeloeh ma-
s ka datas batahillan, dwa ma-
s parolihan dipati // poenarapi pda
bannwa // pda sahaja sapoeloeh tang-
ngah tiga mas sipattanjnja sapoe-

Halaman 28:
loeh mas pria di(pa)ti tangngah tiga
mas pda orang peonja anak // ban-
a djaka ja bapoengoetkan hanak
nja, dipati dipanggil dahoeloe
bakardja pda dipati, djaka dipati koe-
dijan olih bakadjakan hana-
k didoesakan, sakyan ta boenji-

Halaman 29:
njatnja titah maharadja dra
mmasaraja // jatnja jatna sidang ma-
hatnja sa-isi boemi koerintji
si loendjoe koerintji // sasta li-
kitang koedja ali dipati di-
waseban di boemi palimbang di ha...
dappan padoeka ari maharadja dra-

Halaman 30:
mmasraja //&//..// barang salah
silitnja, soewasta olih sidang ma-
hatmja samapta //&//
pranamja diwang çri samaleswarang
aum // pranamja çri sadiwam, treloe-
kjadipati stoetim, nanadattroe (?)

Halaman 31:
dretang waki tnitri satrasamoeksaja
m//..// // pranamnija
nama, toendoek manjambah, sirsa na(ma) ka-
pala, diwa nama diwata, tre nama soe-
rga damya pratala, dipati nama la-
bih dreri pada sakallijan
nama nama banjak, dretang na-

Halaman 32:
ma jang dikatakan, satra na-
ma jang satra, samoeksajam nama
sarba sakallijan // & //. //
ini saloeka dipati ///

Toelisan rentjong doea halaman:
Halaman 33:
...............................
...............................
...............................
dangan maboeka ki(wa?)ka lajang..........
mah................ maka kita batja doewa ...
m toedjoeh ............. djoeh kali si(?)
jang toedjoeh kali malam batja da-
ngan satjilas diri danga-

Halaman 34:
n soekatjita tjoetji diri dan
soekatjitahan hastari
kita, sahaja kita sakalijan
sa... marabaja kita ...ranak
kita barang sijapa najapa........
danja doe...wa hini,..............
goeri hanoe gara 'allah hoe-
wa hoewa nallah &//http://www.hawaii.edu/indolang/surat/

0 comments:

Rejang Land Pal

Support by